NativeLib УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
переклад приклади синоніми антоніми картинки вимова

military: переклад на Українську, вимова, синоніми, антоніми, картинки, приклади

Переклад: military на Українську

military військовий війська військовослужбовці воєнна сила воєнний мілітарний військового зразка

Визначення та переклад military на сайті Wikipedia.org

Синоніми: military

martial service

Також, дивіться синоніми до military на сайті Wiktionary.org

Антоніми: military

nonmilitary

Варіанти антонімів до military на сайті Wiktionary.org

Картинки: military - [не знайдено]

Приклади: military

Until 1911, the Qing dynasty maintained control of Mongolia with a series of alliances and intermarriages, as well as military and economic measures.
До 1911 року династія Цин зберігала контроль над Монголією за допомогою ряду союзів і шлюбів, а також військових та економічних заходів.
During the Song dynasty, the crossbow received a huge upsurge in military usage.
Під час династії Сун арбалет отримав величезний підйом у військовій сфері.
Military crossbows were armed by treading, or basically placing the feet on the bow stave and drawing it using one's arms and back muscles.
Військові арбалети озброювались шляхом натоптування або, в основному, розміщенням стоп на носовій палиці та накресленням, використовуючи м’язи рук і спини.
After arriving in Missolonghi, Byron joined forces with Alexandros Mavrokordatos, a Greek politician with military power.
Після прибуття до Міссолонгі Байрон об’єднав зусилля з Александросом Маврокордатосом, грецьким політиком з військовою силою.
Wittgenstein wrote the notes for the Tractatus while he was a soldier during World War I and completed it during a military leave in the summer of 1918.
Вітгенштейн писав нотатки для Трактата, коли він був солдатом під час Першої світової війни, і закінчив їх під час військової відпустки влітку 1918 р.
In the summer of 1918 Wittgenstein took military leave and went to stay in one of his family's Vienna summer houses, Neuwaldegg.
Влітку 1918 року Вітгенштейн взяв військову відпустку і поїхав зупинятися в один із віденських дачних будинків своєї родини, Нойвальдег.
During World War II, the British at Bletchley Park achieved a number of successes at breaking encrypted German military communications.
Під час Другої світової війни британці в парку Блетчлі досягли ряду успіхів у руйнуванні зашифрованих німецьких військових комунікацій.
Special quality levels and high - reliability parts are available for military and aerospace applications.
Спеціальні рівні якості та високонадійні деталі доступні для військових та космічних застосувань.
The tactic received new attention during Russia's 2014 annexation of Crimea and military intervention in Ukraine.
Тактика отримала нову увагу під час анексії Криму Росією у 2014 році та військового втручання в Україну.
SOS was first used in aerospace and military applications because of its inherent resistance to radiation.
SOS вперше був використаний в аерокосмічній та військовій сферах завдяки властивій йому стійкості до випромінювання.
A French military flying column then marched toward Antananarivo, losing many men to malaria and other diseases.
Потім французька військова літаюча колона рушила до Антананаріву, втративши багатьох людей від малярії та інших хвороб.
In 1991, he started working as a chef assistant for ten months at the Palais de l'Élysée during his military service.
У 1991 році він протягом десяти місяців почав працювати помічником шеф - кухаря в Палаці Єлисей під час військової служби.
In addition to the gardiens de la paix publique, Paris was guarded by the Garde républicaine under the military command of the Gendarmerie Nationale.
На додаток до gardiens de la paix publique, Париж охоронявся Республікою Гарди під військовим командуванням Національної жандармерії.
Yvonne met Charles de Gaulle in 1920, then a military captain returning from a mission in Poland.
Івонна познайомилася з Шарлем де Голлем у 1920 році, тоді військовим капітаном, який повертався з місії в Польщі.
In 1946, after he completed his military service, Johnson returned to the Museum of Modern Art as a curator and writer.
У 1946 році, після закінчення військової служби, Джонсон повернувся до Музею сучасного мистецтва як куратор і письменник.
Membership, long restricted to military officers, now includes those who have not served in the armed forces.
Членство, надовго обмежене військовими офіцерами, тепер включає тих, хто не служив у збройних силах.
The Royal Military Museum has been the sole tenant of the northern half of the complex since 1880.
Королівський військовий музей є єдиним орендарем північної половини комплексу з 1880
At the Brussels International Exposition of 1910, a section on military history was presented to the public and met with great success.
На Міжнародній виставці в Брюсселі 1910 р. Розділ про військову історію був представлений громадськості і мав великий успіх.
Entrance to the Military Museum in the northern Bordiau Hall.
Вхід до Військового музею в північній залі Бордіа.
The Teutonic Order was one of the great Christian military orders, along with the Knights Templar and Knights Hospitaller.
Тевтонський орден був одним із великих християнських військових орденів, поряд з кавалерами тамплієрів та лицарями госпітальєрами.
The Secretary of Defense also has a lieutenant general or vice admiral as his/her senior military assistant.
Міністр оборони також має старшого військового помічника генерал - лейтенанта або віце - адмірала.
In reality, Hubbard had made an unsuccessful request for assistance from the US military attaché to Havana.
Насправді Хаббард невдало звернувся з проханням про допомогу від американського військового аташе в Гавані.
General Mauborgne is a member of the Military Intelligence Hall of Fame.
Генерал Моборнь є членом Залу слави військової розвідки.
After 13 years as superintendent, Hazard took of leave of absence in August 1943 to join a women's branch of the military .
Після 13 років перебування на посаді начальника, Азар взяв відпустку в серпні 1943 року, щоб приєднатися до жіночого відділення військових.
At the military station, the nitroglycerine canisters are exposed to sunlight and explode.
На військовій станції каністри з нітрогліцерином потрапляють під сонячне світло і вибухають.
Aside from the Indian and Pakistani military presence, the glacier region is unpopulated.
Окрім індійської та пакистанської військової присутності, регіон льодовиків не заселений.
The flora and fauna of the Siachen region are also affected by the huge military presence.
На флору і фауну регіону Сіачен також впливає величезна військова присутність.
Both India and Pakistan have wished to disengage from the costly military outposts.
І Індія, і Пакистан бажають відійти від дорогих військових аванпостів.
Siachen is seen as a major military setback by the Pakistani Army.
Сіахен розглядається як серйозний військовий зрив з боку пакистанської армії.
Siachen is considered a military setback by the Pakistan Army.
Сіачен вважається військовою невдачею армією Пакистану.
The quote has also been used in non - military contexts.
Цитата також використовувалась у невійськовому контексті.
The Patrouille des Glaciers has military origins.
Патруль льодовиків має військове походження.
Draftees could also opt for service in the Civil Protection, which was by law equal to military service.
Також призовники могли вибрати службу в цивільному захисті, яка за законом дорівнювала військовій службі.
The German constitution also requires that the duration of civilian service does not exceed that of military service.
Конституція Німеччини також вимагає, щоб тривалість цивільної служби не перевищувала тривалості військової служби.
Since 2003 civilian service had the same duration in months as military service.
З 2003 року цивільна служба мала таку саму тривалість у місяцях, як і військова служба.
Workers performing tasks in areas of important public interest could be exempted from military service on request.
Працівники, які виконують завдання у сферах, що становлять важливий суспільний інтерес, можуть бути звільнені від військової служби за запитом.
In Germany, beside the suspended military service, a few other mandatory services feasible or even implemented by law in some municipalities.
У Німеччині, окрім призупиненої військової служби, у деяких муніципалітетах є кілька інших обов'язкових служб, здійсненних або навіть запроваджених законом.
The Mont Cenis pass has been a major commercial and military road between Western Europe and Italy.
Перевал Мон Сені був важливою комерційною та військовою дорогою між Західною Європою та Італією.
At a military outpost in Greenland, Project Engineer Maj.
На військовій заставі в Гренландії інженер проекту майор.
The Indian military decided to deploy troops from Northern Ladakh region as well as some paramilitary forces to the glacier area.
Індійські військові вирішили розмістити в районі льодовика війська з регіону Північний Ладак, а також деякі воєнізовані сили.
To prevent a doctors strike the Belgium government, in April 1964, issued a civil mobilization order for hospital doctors and military doctors.
Щоб запобігти страйку лікарів, уряд Бельгії у квітні 1964 р. Видав розпорядження про цивільну мобілізацію лікарів лікарні та військових лікарів.
Beside the draft of male citizens for the military service, which is suspended for peacetime, the German constitution allows civil conscription as well.
Окрім призову громадян чоловічої статі на військову службу, який призупинено на мирний час, німецька конституція також дозволяє цивільний призов.
The sheet music can be found at Pritzker Military Museum & Library.
Ноти можна знайти у Військовому музеї та бібліотеці Пріцкера.
Brillstein attended Stuyvesant High School, graduated from New York University, and later served in the military .
Брілштейн відвідував середню школу Стюйсанта, закінчив Нью - Йоркський університет, а пізніше служив у війську.
When the United States' entered World War II, Sheb tried to enlist in the military , but he was not accepted to serve due to his numerous rodeo injuries.
Коли США вступили у Другу світову війну, Шеб намагався прийняти військову службу, але його не прийняли служити через численні поранення на родео.
Glendora used to be home to several military academies, which have since been converted into either churches or private school facilities.
Раніше в Глендорі було кілька військових академій, які з тих пір були перетворені або на церкви, або на приватні шкільні приміщення.
The development and culture of Clarksville has had an ongoing interdependence between the citizens of Clarksville and the military .
Розвиток та культура Кларксвілу постійно взаємозалежні між громадянами Кларксвілу та військовими.
Byrd strongly opposed Clinton's 1993 efforts to allow homosexuals to serve in the military and supported efforts to limit gay marriage.
Берд рішуче виступив проти спроб Клінтон 1993 року дозволити гомосексуалістам служити в армії і підтримав зусилля щодо обмеження одностатевих шлюбів.
Quist opposes the privatization of federal lands, military intervention and regime change, as well as any form of religious ban or registry.
Квіст виступає проти приватизації федеральних земель, військового втручання та зміни режиму, а також проти будь - якої форми релігійної заборони або реєстру.
He became a prominent military doctor and accompanied the army on expeditions to Laos under Chao Phraya Surasakdi Montri during the Haw Wars of 1865 - 1890.
Він став видатним військовим лікарем і супроводжував армію під час експедицій до Лаосу під керівництвом Чао Прая Сурасакді Монтрі під час Воєн Хоу 1865 - 1890.
Also in the US, military veterans have a 25–50% higher rate of lung cancer primarily due to higher rates of smoking.
Також у США серед військових ветеранів рівень раку легенів на 25–50% вищий, перш за все, через більш високий рівень куріння.
The sign was first described by English military surgeon William Silver Oliver in 1878.
Вперше цей знак був описаний англійським військовим хірургом Вільямом Сільвером Олівером в 1878 році.
Military ammunition was packed exclusively in 20 - round cartons from 1963 to 1966.
Військові боєприпаси упаковувались виключно в коробки по 20 патронів з 1963 по 1966 рі
Washington received his initial military training and command with the Virginia Regiment during the French and Indian War.
Початкову військову підготовку та командування у штаті Вірджинія полк отримав під час французької та індійської війни.
Military use of mannequins is recorded amongst the ancient Chinese, such as at the Battle of Yongqiu.
Військове використання манекенів зафіксовано серед древніх китайців, наприклад, у битві при Йонцю.
The Gw Pat 90 is used both in the Swiss military and in sport shooting.
Gw Pat 90 використовується як у швейцарській військовій, так і в спортивній стрільбі.
Throughout the evolution of pre - hospitalisation care, there has been an ongoing association with military conflict.
Протягом еволюції долікарняної допомоги постійно спостерігалася асоціація з військовими конфліктами.
In military medicine, the ATLS protocol has been modified to the BATLS protocol.
У військовій медицині протокол ATLS був модифікований до протоколу BATLS.
Russian military thinking had changed little over the course of three centuries prior to the 1920s.
Російське військове мислення мало що змінилося протягом трьох століть до 1920 - х років.
In the aftermath of the wars with Japan and Poland several senior Soviet Commanders called for a unified military doctrine.
Після воєн з Японією та Польщею кілька вищих радянських командуючих закликали до єдиної військової доктрини.
During the 1930s, the resurgence of the German military in the era of the Third Reich saw German innovations in the tactical arena.
Протягом 30 - х років відродження німецьких військових в епоху Третього рейху спричинило німецькі нововведення на тактичній арені.
The deep operation concept was thrown out of Soviet military strategy as it was associated with the denounced figures that created it.
Концепція глибокої операції була викинута з радянської військової стратегії, оскільки була пов'язана із засудженими діячами, які її створили.
The abandonment of deep operations had a huge impact on Soviet military capability.
Відмова від глибоких операцій мав величезний вплив на військовий потенціал СРСР.
Soviet military analysts and historians divide the war into three periods.
Радянські військові аналітики та історики поділяють війну на три періоди.
A crown hole is subsidence due to subterranean human activity, such as mining and military trenches.
Коронний отвір - це просідання внаслідок підземної діяльності людини, наприклад, гірничих робіт та військових траншей.