NativeLib УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
переклад приклади синоніми антоніми картинки вимова

r������pido: переклад на Українську, вимова, синоніми, антоніми, картинки, приклади

Переклад: r������pido на Українську

r������pido

Визначення та переклад r������pido на сайті Wikipedia.org

Синоніми: r������pido - [не знайдено]

Також, дивіться синоніми до r������pido на сайті Wiktionary.org

Антоніми: r������pido - [не знайдено]

Варіанти антонімів до r������pido на сайті Wiktionary.org

Картинки: r������pido - [не знайдено]

Приклади: r������pido

The concave vertical slope of its facade is similar to another of Bunshaft's creations, the W.R. Grace Building, which was also built in 1974.
Увігнутий вертикальний нахил його фасаду схожий на інше творіння Буншафта - Будівлю Грейс, побудовану також у 1974 році.
Reynolda House, located in Winston - Salem, North Carolina, was the home of Katharine and R.J. Reynolds.
Будинок Рейнольди, розташований у Вінстон - Салем, штат Північна Кароліна, був домом Катарін та Р. Дж. Рейнольдса.
Katharine was married to tobacco tycoon R.J Reynolds from 1905 to 1918.
Катаріна була одружена з тютюновим магнатом Р. Дж. Рейнольдсом з 1905 по 1918 рік.
Also located in the Montmartre district was the artistic salon of R - 26, at which Grappelli and Reinhardt performed regularly.
Також у районі Монмартр знаходився художній салон R - 26, в якому Грапеллі та Рейнхардт регулярно виступали.
The song was written about the public suicide of Pennsylvania state treasurer R. Budd Dwyer on January 22, 1987 in Harrisburg, Pennsylvania.
Пісня написана про публічне самогубство казначея штату Пенсильванія Р. Бадда Дуаєра 22 січня 1987 року в Гаррісбурзі, штат Пенсільванія.
In 1929 Ben Selvin became house bandleader and A. & R. director.
У 1929 році Бен Селвін став керівником домашнього оркестру та режисером А. і Р.
Universal Pictures Home Entertainment released a made - on - demand DVD - R of the film through in conjunction with Turner Classic Movies.
Компанія Universal Pictures Home Entertainment випустила DVD - R на замовлення фільму спільно з класичними фільмами Тернера.
While in Twin Peaks, Cooper and Cole go to the Double R Diner where he is smitten by waitress Shelly Johnson, whom he apparently can hear perfectly well.
Перебуваючи в Твін Пікс, Купер і Коул їдуть до Double R Diner, де його вражає офіціантка Шеллі Джонсон, яку він, мабуть, чудово чує.
The R series was introduced in 2009 with the YP - R0 and the YP - R1.
Серія R була представлена ​​в 2009 році разом із YP - R0 та YP - R1.
In 1986 Governor James R. Thompson proposed the construction of three new prisons to address overcrowding in Illinois prisons for men.
У 1986 році губернатор Джеймс Р. Томпсон запропонував побудувати три нові в'язниці для подолання перенаселеності чоловічих в'язниць в Іллінойсі.украї
Grizz reads George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire and expressed shock at a climactic moment toward the end of A Game of Thrones.
Грізз прочитав "Пісню льоду та вогню" Джорджа Р. Мартіна і висловив шок у кульмінаційний момент до кінця "Гри престолів".
2nd Lt. Maurice Wilson, W. York. R. For conspicuous gallantry and devotion to duty.
2 - й підполковник Моріс Вільсон, В. Йорк. Р. За помітну галантність і відданість обов’язку.
The sites were surveyed by car and by air by Bainbridge, R. W. Henderson, Major W. A. Stevens and Major Peer de Silva.
Місця обстежували на автомобілі та по повітрю Бейнбрідж, Р. В. Хендерсон, майор В. А. Стівенс та майор Пір де Сільва.
After Griffith left his television show, CBS retooled it as Mayberry R.F.D. and Lindsey played the same character, until CBS cancelled the program in 1971.
Після того, як Гріффіт залишив своє телевізійне шоу, CBS переобладнала його, оскільки Mayberry RFD і Lindsey грали одного і того ж персонажа, поки CBS не скасувала програму в 1971 році.
Louise and R.C. adopted Nicole Mandrell Shipley in 1986.
Луїза та РК усиновили Ніколь Мандрелл Шиплі у 1986 році.
Mayberry R.F.D. is an American television series produced as a spin - off continuation of The Andy Griffith Show.
Mayberry RFD - американський телевізійний серіал, створений як додаткове продовження шоу "Енді Гріффіт".
A key early hire was Edward R. Murrow in 1935; his first corporate title was Director of Talks.
Ключовим раннім наймом був Едвард Р. Мерроу в 1935 році; його перше корпоративне звання - директор переговорів.
On 30 January 1991, an IQAF MiG - 25 damaged a USAF F - 15C by a R - 40 missile in the Samurra Air Battle.
року. 30 січня 1991 року IQAF МіГ - 25 пошкодив USAF F - 15C ракетою R - 40 в повітряному бою за Самурру.
Several prominent radio personalities along with CBS News vice president Edward R. Murrow supported Faulk's attempt to put an end to blacklisting.
Кілька відомих персон радіо разом із віце - президентом CBS News Едвардом Р. Мерроу підтримали спробу Фолка покласти край чорному списку.
In the 1960s Brown moved to Nashville, Tennessee to participate in a syndicated R&B television show, and while he was there recorded several country singles.
У 1960 - х Браун переїхав до Нешвілла, штат Теннессі, щоб взяти участь у синдикованому телевізійному шоу R&B, і, перебуваючи там, записав кілька кантрі - синглів.
Rhoticity in English is the pronunciation of the historical rhotic consonant /r/ in all contexts by speakers of certain varieties of English.
Rhoticity в англійській мові - це вимова історичного ротичного приголосного / r / у всіх контекстах носіями певних різновидів англійської мови.
During the mid - 17th century, a number of sources described /r/ as being weakened but still present.
У середині 17 століття ряд джерел, описаних / r /, як ослаблені, але все ще присутні.
By the 1770s, postvocalic /r/ - less pronunciation was becoming common around London even in formal educated speech.
До 1770 - х років вимовлення поствакалічних / без / ритмів стало поширеним в Лондоні навіть у формально освіченому мовленні.
For non - rhotic speakers, what was historically a vowel, followed by /r/, is now usually realized as a long vowel.
Для неротичних мовців те, що історично було голосним, за яким слідує / r /, тепер зазвичай розуміється як довгий голосний.
Blackwood formed a singing group with his nephew R. W. and his brothers Roy and Doyle.
Блеквуд створив співочу групу зі своїм племінником Р. В. та його братами Роєм і Дойлом.
Soon they began traveling to their concert appearances by private plane with R.W. Blackwood and the bass singer Bill Lyles as pilot and co - pilot.
Незабаром вони почали подорожувати до своїх концертних виступів на приватному літаку з RW Blackwood та бас - співаком Біллом Лайлсом як пілота та другого пілота.
Signed to the RCA Victor label in 1949, RCA's country A&R man Steve Sholes suggested they switch their comedy to singing parodies of country and pop hits.
Підписаний під лейблом RCA Victor у 1949 році, співробітник RCA в країні A&R Стів Шоулз запропонував перевести свою комедію на співучі пародії на кантрі та поп - хіти.
Joe Fisher, senior director of A&R at Universal Music Group Nashville, signed Easton Corbin to the Mercury Nashville label in 2009.
Джо Фішер, старший директор A&R у Universal Music Group Nashville, підписав Істона Корбіна під лейблом Mercury Nashville в 2009 році.
Along with opening the door for many R&B performers, Laine played a significant role in the civil rights movements of the 1950s and 1960s.
Поряд з тим, що відкрив двері для багатьох виконавців R&B, Лейн зіграв значну роль у рухах за громадянські права 1950 - х та 1960 - х років.
Mansy, H.A., Royston, T.J., Balk, R.A. et al. Med. Biol. Eng.
Mansy, HA, Royston, TJ, Balk, RA et al. Мед. Біол. Інж.
J. F. David - Ferreira and R. A. Manaker from the National Cancer Institute, Bethesda, were the first to study the structure of MHV in 1965.
Дж. Ф. Давід - Феррейра та Р. А. Манакер з Національного інституту раку в Бетесді були першими, хто вивчав структуру MHV у 1965
Soul music dominated the U.S. R&B chart in the 1960s, and many recordings crossed over into the pop charts in the U.S., Britain and elsewhere.
Музика соулу домінувала в американському чарті R&B у 1960 - х роках, і багато записів потрапили в поп - чарти США, Великобританії та інших країн.
Berry Gordy's successful Tamla/Motown group of labels was notable for being African - American owned, unlike most of the earlier independent R&B labels.
Успішна група лейблів Tamla / Motown Беррі Горді відзначилася тим, що належала афроамериканцям, на відміну від більшості попередніх незалежних лейблів R&B.
Impactful and underrated Birmingham soul is a driving and strongly rhythmic style, which combined elements of gospel music with the uptempo energy of R&B.
Ефектна і недооцінена бірмінгемська душа - це рушійний і сильно ритмічний стиль, який поєднував елементи госпел - музики з енергією R&B.
Neo soul is a blend of 1970s soul - style vocals and instrumentation with contemporary R&B sounds, hip - hop beats and poetic interludes.
Neo soul - це суміш вокалу та інструментарію у стилі соул 1970 - х із сучасними R&B - звуками, хіп - хоп - бітами та поетичними інтермедіями.
In February 2018, r/deepfakes was banned by Reddit for sharing involuntary pornography.
У лютому 2018 р. Reddit заборонив r / deepfakes через розповсюдження мимовільної порнографії.
Jonathan Evans, writing in the J.R.R. Tolkien Encyclopedia, calls the Maiar semidivine spirits, and notes that each one is linked with one of the Valar.
Джонатан Еванс, пишучи в Енциклопедії Толкіна JRR, називає майар напівбожними духами і зазначає, що кожен з них пов'язаний з одним із Валарів.
The song is widely regarded as a funk classic, peaking at No. 77 on the Billboard Hot 100 and topping the US R&B charts in 1979.
Пісня широко розглядається як класика фанку, зайнявши 77 - е місце в рейтингу Billboard Hot 100 і очоливши американські чарти R&B у 1979 році.
Rowland launched her singing career with all - female R&B group Destiny's Child in the late 1990s.
Наприкінці 1990 - х Роуленд розпочала свою співочу кар'єру в жіночій R&B - групі Destiny's Child.
Once Danny Weed, Killa P & Little Dee left the group, Wiley replaced them with female R&B singer Tania Foster.
Після того, як Денні Від, Кілла Пі та Літл Ді покинули групу, Вайлі замінила їх співачкою R&B Танією Фостер.
Pooling is an important component of convolutional neural networks for object detection based on Fast R - CNN architecture.
Пул є важливою складовою згорткових нейронних мереж для виявлення об'єктів на основі архітектури Fast R - CNN.
On 27 January 2006, he released his blues–R&B album Soul of a Man.
27 січня 2006 року він випустив свій блюзовий альбом R & B Soul of a Man.
According to the U.S. National Science Foundation, the college received $1.15 million in grants, fellowships, and R&D stipends for research.
За даними Національного наукового фонду США, коледж отримав $ 1,15 млн. Грантів, стипендій та стипендій на наукові дослідження.
Thomas R. Cutler conducted research in France and Germany, and the Utah Sugar Company was organized on September 4, 1889.
Томас Р. Катлер проводив дослідження у Франції та Німеччині, а компанія з виробництва цукру в штаті Юта була організована 4 вересня 1889 р.
The process by which high - fructose corn syrup is produced was first developed by Richard O. Marshall and Earl R. Kooi in 1957.
Спосіб виробництва кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози був вперше розроблений Річардом О. Маршаллом та графом Р. Коої в 1957 році.
Because of ongoing disputes between L. R. Eccles and Charles Nibley, the David Eccles Company organized the Eccles Sugar Company around 1916.
Через постійні суперечки між LR Eccles і Чарльзом Ніблі, компанія David Eccles організувала компанію Eccles Sugar Company 1916.
Experimentations with growing sugar beets near Nyssa, Oregon, conducted by Amalgamated's Idaho District Manager R. H. Tallman, had begun in 1935.
Експерименти з вирощуванням цукрових буряків поблизу міста Нісса, штат Орегон, проведені керівником округу Айдахо округу Айдахо Р.Х. Талменом, розпочалися в 1935 році. Компані
Bury St Edmunds is a location mentioned several times in the short ghost story The Ash - tree by M.R. James published in Ghost Stories of an Antiquary in 1904.
Бері - Сент - Едмундс - це місце, про яке згадувалося кілька разів у короткій історії про привидів "Ясень" М. Р. Джеймса, опублікованій у "Історії привидів антикваріату" в 1904 році.
Experiments with growing sugar beets were begun in 1935 by R. H. Tallman, the Idaho district manager of the Amalgamated Sugar Company.
Експерименти з вирощування цукрових буряків були розпочаті в 1935 р. Р.Х.Таллманом, окружним керівником Айдахо компанії "Змішана цукрова компанія".
Colorado has banned, via C.R.S. section 12 - 6 - 302, the sale of motor vehicles on Sunday since at least 1953.
Колорадо заборонив через розділ CRS 12 - 6 - 302 продаж автотранспорту в неділю щонайменше з 1953 року.
On television, TenNapel was the creator of the Project G.e.e.K.e.R. cartoon series for CBS.
На телебаченні TenNapel був творцем мультсеріалу Project GeeKeR для CBS.
Tran began dating R&B artist Chris Brown in 2010.
Тран почав зустрічатися з художником R&B Крісом Брауном у 2010 році.
Eminem has written several songs referring to a relationship with R&B singer Mariah Carey, although she denies the claim.
Емінем написала кілька пісень, посилаючись на стосунки зі співачкою R&B Марайєю Кері, хоча вона заперечує цю претензію.
Campbell was introduced to the R&B world by Quincy Jones in August 1989.
Кемпбелл був представлений світові R&B Квінсі Джонсом в серпні 1989
Don's Plum is a 2001 low - budget black and white independent drama film directed by R. D. Robb, starring Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire with Kevin Connolly.
Слива Дона - це малобюджетний чорно - білий незалежний драматичний фільм 2001 року режисера Р. Д. Робба, головну роль виконали Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайр з Кевіном Конноллі.
One of the most influential opponents of McCarthyism was the famed CBS newscaster and analyst Edward R. Murrow.
Одним із найвпливовіших супротивників маккартизму був відомий диктор CBS та аналітик Едвард Р. Мерроу.
In late 2006, Kyuhyun, Ryeowook, and Yesung formed the subgroup Super Junior - K.R.Y., Super Junior's first sub - unit.
Наприкінці 2006 р. Кюхюн, Рюоук та Єсунг сформували підгрупу Super Junior - KRY, перший підрозділ Super Junior.
Asimov enjoyed the writings of J. R. R. Tolkien, using The Lord of the Rings as a plot point in a Black Widowers story.
Азімов насолоджувався працями Дж. Р. Р. Толкіна, використовуючи «Володаря кілець» як сюжетну точку в оповіданні «Чорні вдівці».
Jones eventually signed to upcoming southern record label Swishahouse after meeting with Swishahouse A&R T. Farris.
Зрештою Джонс підписав контракт із майбутнім звукозаписним лейблом Swishahouse після зустрічі з Swishahouse A&R Т. Фаррісом.
The Slim Shady LP debuted at number two on the Billboard 200 and number one on the Top R&B/Hip - Hop Albums chart.
The Slim Shady LP дебютував під номером два в Billboard 200 та номер один у рейтингу Top R & B / Hip - Hop Albums.
R&B singles were early purchases for Zappa, starting a large collection he kept for the rest of his life.
Сингли R&B були першими покупками для Zappa, започаткувавши велику колекцію, яку він зберігав до кінця свого життя.
During 1965, and 1966, while Hendrix was playing back - up for soul and R&B acts in the US, he used an 85 - watt Fender Twin Reverb amplifier.
Протягом 1965 та 1966 років, коли Хендрікс грав у США для дублювання та концертних актів, він використовував 85 - ватний підсилювач Fender Twin Reverb.
The author J. R. R. Tolkien was brought up in the Kings Heath area of Birmingham.
Автор Дж. Р. Р. Толкін виховувався в районі Кінгс Хіт у Бірмінгемі.
In 1935, White hired Edward R. Murrow, and sent him to London in 1937 to run CBS Radio's European operation.
У 1935 р. Уайт найняв Едварда Р. Мерроу і в 1937 р. Відправив його до Лондона керувати європейською операцією CBS Radio.
In 2004, Almaguer won an Edward R. Murrow Award for Spot News.
У 2004 році Альмагер виграв премію Едварда Р. Мерроу за "Spot News".