NativeLib УКРАЇНСЬКА
Словник Розмовник Лексика Тести
переклад приклади синоніми антоніми картинки вимова

fund: переклад на Українську, вимова, синоніми, антоніми, картинки, приклади

Переклад: fund на Українську

fund фонд консолідувати фінансувати запас організація капітал

Визначення та переклад fund на сайті Wikipedia.org

Синоніми: fund

investment pool collection reserve kitty stash purse trust savings foundation nest egg endowment grant capital dough

Також, дивіться синоніми до fund на сайті Wiktionary.org

Антоніми: fund - [не знайдено]

Варіанти антонімів до fund на сайті Wiktionary.org

Картинки: fund - [не знайдено]

Приклади: fund

I would not here be understood to insist on the same fund of learning in any of my brethren, as Cicero persuades us is necessary to the composition of an orator.
Тут мене не зрозуміли б, щоб я наполягав на тому самому фонді навчання у когось із моїх братів, оскільки Цицерон переконує нас, що це необхідно для складу оратора.
The organization of the relief fund had come into trustworthy hands, the hungry would be fed - - what more was wanted?
Організація фонду допомоги потрапила в надійні руки, голодних нагодували - чого ще хотіли?
In 1916, war fund contributions were further imposed on the peasants which lead to renewed dissatisfaction.
У 1916 році на селян було додатково введено внески з фонду війни, що призвело до нового незадоволення.
The TV licence fee is collected by the BBC and primarily used to fund the radio, television and online services of the BBC itself.
Плата за ліцензію на телебачення стягується ВВС і в основному використовується для фінансування радіо, телебачення та онлайн - послуг самого ВВС.
The International Monetary Fund estimated in 2018 that Venezuela's inflation rate would reach 1,000,000% by the end of the year.
Міжнародний валютний фонд оцінив у 2018 році, що рівень інфляції у Венесуелі досягне 1 000 000% до кінця року.
In April 2019, the International Monetary Fund estimated that inflation would reach 10,000,000% by the end of 2019.
У квітні 2019 року Міжнародний валютний фонд підрахував, що інфляція досягне 10 000 000% до кінця 2019 року.
In 2020, Tata Group has donated 1500 crores to PM Cares Fund to fight against COVID - 19 pandemic in India.
У 2020 році Tata Group пожертвувала 1500 крор Фонду PM Cares для боротьби з пандемією COVID - 19 в Індії.
The Daniel Boulud Scholarship Endowment Fund was established by the chef's business partner, Joel Smilow, in 2005.
Фонд стипендій імені Даніеля Булуда був заснований діловим партнером шеф - кухаря Джоелем Смілов у 2005 році.
A memorial fund, administered by the Mount Everest Foundation, was created in her memory.
На її пам’ять був створений меморіальний фонд, яким керував фонд Евересту.
  Consequently, Korea Himalayan Fund was born in the year of Seo's death.
Отже, Корейський гімалайський фонд народився в рік смерті Сео.
Major venture capital firms Horizons Ventures and Founders Fund invested in the company, as well as entrepreneurs Scott Banister, Peter Thiel, and Elon Musk.
У компанію інвестували найбільші фірми венчурного капіталу Horizons Ventures and Founders Fund, а також підприємці Скотт Баністер, Пітер Тіл та Ілон Маск.
In 1972 Colorado voters rejected a referendum proposal to fund the 1976 Winter Olympics, which had been scheduled to be held in the state.
У 1972 році виборці Колорадо відхилили пропозицію референдуму щодо фінансування зимових Олімпійських ігор 1976 року, які мали відбутися в штаті.
In May 2014, Nas partnered with job placement startup Koru to fund a scholarship for 10 college graduates to go through Koru's training program.
У травні 2014 року Nas співпрацював зі стартапом Koru для працевлаштування, щоб фінансувати стипендію для 10 випускників коледжів для проходження програми навчання Koru.
The World Bank pegged Gambian GDP for 2018 at US$1,624M; the International Monetary Fund put it at US$977M for 2011.
Світовий банк визначив ВВП Гамбії за 2018 рік на рівні 1624 млн. Доларів США; Міжнародний валютний фонд визначив його на рівні 977 млн. доларів США на 2011 рік.
It is alleged that Kilpatrick devised a scheme to use the Kilpatrick Civic Fund to pay for personal expenses and to fund his mayoral campaigns.
Стверджується, що Кілпатрік розробив схему використання Громадянського фонду Кілпатріка для оплати особистих витрат та фінансування своїх виборчих кампаній.
In 2008, Fry formed SamFry Ltd, with long - term collaborator Andrew Sampson to produce and fund new material and manage his official website.
У 2008 році Фрай створив компанію SamFry Ltd разом із багаторічним співробітником Ендрю Сампсоном для виробництва та фінансування нових матеріалів та управління своїм офіційним веб - сайтом.
After his father died in 1969, Asimov annually contributed to a Judah Asimov Scholarship Fund at Brandeis University.
Після смерті батька в 1969 році Азімов щорічно вносив внесок у стипендіальний фонд Юди Асимов в Університеті Брандейса.
The Human Fund is also the name of a real organization based in Cleveland, Ohio established in 2005, eight years after the episode's airing.
Людський фонд - це також назва реальної організації, яка базується в Клівленді, штат Огайо, створена в 2005 році, через вісім років після виходу в ефір.
Cantrell and his Alice in Chains bandmates offer special seating at their concerts for veterans from Operation Ward 57, a fund for wounded soldiers.
Кантрелл та його товариші по групі "Аліса в кайданах" пропонують спеціальні місця для своїх ветеранів з ветеранів Операції "Уорд 57", фонду для поранених солдатів.
In 1997, TPG raised over $2.5 billion for its second private equity fund.
У 1997 році TPG зібрала понад 2,5 млрд доларів для свого другого фонду прямих інвестицій.
In early 2006, as TPG was completing fundraising for its fifth private equity fund, co - founder Bill Price announced that he would reduce his work at the firm.
На початку 2006 року, коли TPG завершував збір коштів для свого п'ятого фонду прямих інвестицій, співзасновник Білл Прайс оголосив, що скоротить свою роботу у фірмі.
In the first half of 2014, the company started to raise funds for a real - estate specific fund.
У першій половині 2014 року компанія почала залучати кошти до фонду, що стосується нерухомості.
The fund won Eurohedge’s European Hedge Fund of the Year award in 2004, 2005, and 2013.
Фонд виграв премію Європейського хедж - фонду року Eurohedge у 2004, 2005 та 2013 роках.
The film received funding from Arte, the Irish Film Board and the Netherlands Film Fund.
Фільм отримав фінансування від Arte, Ірландської ради з питань кіно та Нідерландського кінофонду.
In order to fulfill his promises, Gopi sets off to find some money to fund his sister's wedding and to regain all the lost family properties.
Для того, щоб виконати свої обіцянки, Гопі вирушає шукати гроші, щоб фінансувати весілля сестри та повернути всі втрачені сімейні речі.
Bliss hopes to open a restaurant with Sofia, using the prize money from a trust fund.
Bliss сподівається відкрити ресторан із Софією, використовуючи призові кошти з цільового фонду.
She has twins with her long time fiance Australian hedge fund manager, Adam Upton.
У неї є близнюки з її давнім нареченим, австралійським менеджером хедж - фондів, Адамом Аптоном.
Nine Inch Nails' record label at the time, Interscope Records, reportedly refused to fund the promotional tour following The Fragile's lukewarm sales.
На той час звукозаписна компанія Nine Inch Nails, Interscope Records, відмовлялася фінансувати рекламний тур після теплих розпродажів The Fragile .
Mediterranean forests, woodlands, and scrub is a biome defined by the World Wide Fund for Nature.
Середземноморські ліси, ліси та чагарники - це біом, визначений Світовим фондом природи.
Deserts and xeric shrublands are a biome defined by the World Wide Fund for Nature.
Пустелі та ксерикові чагарники - це біом, визначений Світовим фондом природи.
Tropical and subtropical coniferous forests are a tropical forest habitat type defined by the World Wide Fund for Nature.
Тропічні та субтропічні хвойні ліси - це тип середовища проживання тропічних лісів, визначений Всесвітнім фондом природи.
The tropical and subtropical dry forest is a habitat type defined by the World Wide Fund for Nature and is located at tropical and subtropical latitudes.
Тропічний та субтропічний сухий ліс є типом середовища існування, визначеним Всесвітнім фондом природи, і знаходиться в тропічних та субтропічних широтах.
Tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands is a terrestrial biome defined by the World Wide Fund for Nature.
Тропічні та субтропічні луки, савани та чагарники - це наземний біом, визначений Світовим фондом природи.
The World Wildlife Fund divides the Pampas into three distinct ecoregions.
Світовий фонд дикої природи розділяє пампаси на три окремі екорегіони.
Temperate grasslands, savannas, and shrublands is a terrestrial biome defined by the World Wide Fund for Nature.
Помірні луки, савани та чагарники - це наземний біом, визначений Світовим фондом природи.
Montane grasslands and shrublands is a biome defined by the World Wildlife Fund.
Луки та чагарники Монтене - це біом, визначений Світовим фондом дикої природи.
The Central American montane forests are an ecoregion of the tropical and subtropical moist broadleaf forests biome, as defined by the World Wildlife Fund.
Центральноамериканські гірські ліси є екорегіоном біому тропічних та субтропічних вологих широколистяних лісів, як визначено Світовим фондом дикої природи.
Temperate coniferous forest is a terrestrial habitat type defined by the World Wide Fund for Nature.
Помірний хвойний ліс - тип наземного середовища існування, визначений Світовим фондом природи.
The following is a list of terrestrial ecoregions of the People's Republic of China and the Republic of China, according to the World Wide Fund for Nature.
Далі наводиться список наземних екорегіонів Китайської Народної Республіки та Китайської Республіки, згідно з даними Всесвітнього фонду природи.
In 2009, then Toronto Blue Jays outfielder Alex Ríos was a victim of a heckling incident outside after a fund - raising event.
У 2009 році тодішній захисник "Торонто Блю Джейс" Алекс Ріос став жертвою шаленого інциденту на вулиці після заходу збору коштів.
As ambassador, Heckler played a crucial role in obtaining a US$120 million grant to the International Fund for Ireland, an economic development organization.
Будучи послом, Геклер зіграв вирішальну роль в отриманні гранту на суму 120 мільйонів доларів США Міжнародному фонду Ірландії, організації з економічного розвитку.
Walt Disney Pictures tapped its film financing partner, Touchwood Pacific Partners, to fund the production of the film.
Компанія Walt Disney Pictures залучила свого партнера з фінансування фільму Touchwood Pacific Partners до фінансування виробництва фільму.
In 2002 the World Monuments Fund placed Stowe House on its List of Most Endangered Sites.
У 2002 році Світовий фонд пам’яток включив Стоу - хаус до свого списку найбільш зникаючих місць.
Despite his fund - raising efforts in America, the Prieuré operation ran into debt and was shut down in 1932.
Незважаючи на зусилля зі збору коштів в Америці, операція Prieuré зіткнулася з боргами і була закрита в 1932 році.
Dreading the thought of being forced to direct a fund - raising show by Mrs.
Страхуючись від думки, що її змусять керувати шоу збору коштів місі
Disparities extend into detection, with governments failing to fund or mandate prostate cancer screening while fully supporting breast cancer programs.
Розбіжності поширюються і на виявлення, оскільки уряди не фінансують або не вимагають проведення скринінгу на рак передміхурової залози, повністю підтримуючи програми раку молочної залози.
It is revealed that Jyothi works for Reddy in order to fund her daughters college education and plans to retire as soon as she graduates.
Стало відомо, що Джоті працює на Редді, щоб фінансувати освіту своїх дочок у коледжі, і планує піти на пенсію, як тільки закінчить навчання.
In September 2013, the three anti - slavery donors, the Legatum Foundation, Humanity United and the Walk Free Foundation founded the Freedom Fund.
У вересні 2013 року троє донорів проти рабства, Фонд Легатум, Humanity United та Фонд Walk Free заснували Фонд свободи.
Hartz joined Founders Fund in September 2016 and served as a partner but announced his exit from the company in June 2018.
Харц приєднався до Фонду засновників у вересні 2016 року і був партнером, але оголосив про вихід з компанії в червні 2018 року.
In 2016, a Chinese private equity fund acquired 20% stake in Olympique Lyonnais Group for €100 million.
У 2016 році китайський фонд прямих інвестицій придбав 20% акцій Olympique Lyonnais Group за 100 мільйонів євро.
The show was not a sell - out but enough was raised to fund the swimming pool and the show was well received.
Шоу не було аншлагом, але було зібрано достатньо коштів для фінансування басейну, і шоу було добре прийняте.
In August 2008, IKEA also announced that it had created IKEA GreenTech, a €50 million venture capital fund.
У серпні 2008 року IKEA також оголосила, що створила IKEA GreenTech, фонд венчурного капіталу в розмірі 50 мільйонів євро.
From 1956 to 1958 he worked for the Rockefeller Brothers Fund as director of its Special Studies Project.
З 1956 по 1958 рік працював у Фонді братів Рокфеллерів директором проекту спеціальних досліджень.
After he left Goldman Sachs in 2002, Mnuchin briefly worked as vice - chairman of hedge fund ESL Investments, which is owned by his Yale roommate Edward Lampert.
Після того, як він залишив Goldman Sachs у 2002 році, Мнучін ненадовго працював заступником голови хедж - фонду ESL Investments, який належить його співмешканцю з Єльського університету Едварду Ламперту.
Mnuchin has been criticized for his use of offshore entities for investment purposes as a hedge - fund manager, which is a common practice in the industry.
Мнучіна критикували за використання офшорних підприємств в інвестиційних цілях в якості менеджера хедж - фондів, що є звичайною практикою в галузі.
In 1994, the United Nations Population Fund made Fonda a Goodwill Ambassador.
У 1994 році Фонд народонаселення ООН зробив Фонду послом доброї волі.
In August 2007, a federal jury found him guilty of conspiring to commit murder and fund terrorism.
У серпні 2007 року федеральне присяжне визнало його винним у змові з метою вбивства та фінансування тероризму.
In September 2018, the Public Investment Fund completed a deal with a group of global lenders for a loan of $11 billion.
У вересні 2018 року Державний інвестиційний фонд завершив угоду з групою глобальних позикодавців щодо позики на 11 млрд доларів.
A second round of funding led by Peter Thiel's Founders Fund was announced in February 2012.
Другий раунд фінансування під керівництвом Фонду засновників Пітера Тіла був оголошений у лютому 2012
Between 2002 and 2005, Epstein invested $80 million in the D.B. Zwirn Special Opportunities hedge fund.
У період з 2002 по 2005 рік Епштейн інвестував 80 мільйонів доларів у хедж - фонд DB Zwirn Special Opportunities.